Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

ORGANISASJONSKART - POLITISK

Politisk organisering 1.1.2013

Les mer her

POLITISK ORGANISERING I TINGVOLL KOMMUNE PR. 07.06.2007

Prinsipper:

Kommunestyret er øverste besluttende organ i kommunen, det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement.

Kommunestyret er det eneste direktevalgte folkevalgte organet. Det er derfor viktig med brei representasjon av hensyn til geografisk og partipolitisk spredning. Kommunestyret skal være det mest interessante folkevalgte forum og det som tar de viktigste avgjørelsene.

Delegering til rådmann av saker som ikke krever politisk skjønn og som ikke har økonomiske konsekvenser ut over fastsatt budsjett (i hovedsak fullmakter).

Utvalgene fatter vedtak i særlovsaker og saker kommunestyret har delegert til utvalgene.

I andre saker innstiller utvalgene direkte til kommunestyret.

Gjennomgående representasjon:

Kommunestyrets medlemmer bør være representert i et av hovedutvalgene. Formannskapets medlemmer skal ikke sitte i hovedutvalg. Leder av hovedutvalg må sitte i kommunestyre.

Kommunestyret: 25 representanter

Kontrollutvalg: 5 medlemmer

Formannskap: 7 medlemmer

Formannskapet skal behandle saker som plansaker, samfunnsutvikling og strategisk næringsutvikling.

Formannskapet er planutvalg ihht Plan- og bygningsloven.

Formannskapet er kommunens klageorgan.

Oppvekstutvalg: 7 medlemmer

Helse- og omsorgsutvalget: 7 medlemmer

Utviklingsutvalget: 7 medlemmer

Utviklingsutvalget tillegges også ansvaret for Miljøkompaniet. Miljøkompaniet må ses på som en næringsaktør, tjenesteprodusent, og ikke som en helse og sosialarbeidsplass.

Arbeidsmiljøutvalg: 6 medlemmer

Arbeidsmiljøutvalget har seks representanter, tre fra arbeidsgiversiden og tre fra arbeidstakersiden, i tillegg til representanter for bedriftshelsetjenesten. For arbeidsgiver møter den til enhver tid sittende rådmann, personalsjef og ordfører. (Fra 1.1.2010 ble ordføreren fast medlem av arbeidsmiljøutvalget, mot tidligere en virksomhetsleder utpekt av rådmannen)

For arbeidstakerne møter hovedverneombudet i tillegg til to representanter utpekt blant arbeidstakernes faste representanter i administrasjonsutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget i 2010 har slik sammensetning:

Arbeidsgiver: Rådmann, ordfører og personalsjef

Arbeidstaker: HTV fagforbundet, HTV Akademikerne og Hovedverneombud

Representanter for bedriftshelsetjenesten har møterett, men ikke stemmerett.

Partene utpeker sine stedfortredere.

Leder av arbeidsmiljøutvalget veksler mellom å velges av og blant arbeidstakernes representanter og representanter fra arbeidsgiversiden.

Administrasjonsutvalg: 11 medlemmer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer i tillegg til 4 arbeidstakerrepresentanter. Ordfører er leder i administrasjonsutvalget.

Eldreråd: 5 medlemmer

Ungdomsråd: 8 medlemmer

Representanter til Ungdomsrådet velges hvert år. Kommunestyrets representant m/vara fungerer i rådet hele valgperioden.

Ungdomsrådet er sammensatt av representanter fra følgende:

  • Tingvoll vidaregåande skole
  • Straumsnes fritidsklubb
  • Tingvoll fritidsklubb
  • Straumsnes skole
  • Idrettsrådet
  • Flerkulturelt senter
  • Tingvoll barne- og ungdomsskole
  • Politisk valgt/kommunestyre

Råd for likestilling av funksjonshemmede: 5 medlemmer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede består av:

  • en kommunevalg representant
  • fire medlemmer som oppnevnes fra brukerorganisasjonene
Laster...