Arkivplan.no

Arkivplan for Tingvoll kommune 2009 2018

Tingvoll kyrkje

 

Denne arkivplanen skal til en hver tid vere retningsgivende for hvordan all dokumentasjon som kommunen trenger i sine daglige gjøremål eller har plikt til å oppbevare for ettertida skal registrerast, oppbevarast og benyttes. Den skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Det er et krav i forskriftene til arkivlova at kommunene skal ha en slik plan (forskr. § 2-2). For at planen til en hver tid skal vere aktuell, må den jevnlig oppdaterast og ajourførast. Dette skal skje minst en gang i året. De arkivplanene som er gått ut av bruk skal arkiverast.

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtenesta og utarbeider virksomhetsplan. Godkjent virksomhetsplan skal vere med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Tingvoll kommune oppfordrer jeg alle medarbeidere om å sette seg godt inn i, og følge retningslinjene i arkivplanen.

Tingvoll kommune 8.12.2009

Fredrik W. Gulbranson rådmann